• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 56 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายสมพงษ์ แซ่บ่าง • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2
นายสมจิตร วรศักดิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3
•
นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
4
•
นางนรีรัตน์ สมใจ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรม
5
นายพุทธิชัย นามวงษ์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
6
•
นายวันชัย พันธุมงคล • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานวัดผลประเมินผล
7
•
นางสาวอนงค์ พูลสิน • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
8
•
นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร • หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9
•
นายสมเกียรติ สุขปลั่ง • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
10
•
นางสาวสาวิตรี ใจงาม • หัวหน้างาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
11
•
นายเปรมมณัฐ สารีสุข • หัวหน้างาน งานบัญชี
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
12
•
นายสุพรรพงษ์ คู่เจริญถาวร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13
•
นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
14
•
นายอุดม ปักกาสาร • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
15
•
นายสมบัติ ผลสวัสดิ์ • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
16
•
นางสาวลลิดา ธรรมรส • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
17
•
นายภาคภูมิ นาคทิพย์ • หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
18
•
นายสมภพ มงคล • ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
19
•
นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานการเงิน
20
•
นางสาวภรัณยา มิ่งสมร • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21
•
นางเบญจมาศ อ๊อกเวชะ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
22
•
นพนัย สีลาโส • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
23
•
นายชัยยา วิลัยไสย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24
•
สุพัฒตรา มณีศรี • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
25
•
นายชวลิต ม้าเทศ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
26
•
นายเฉลิม สมภู่ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
27
•
นางสาวรพีพรรณ เป้งกระโทก • หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
28
•
ปวีณ แก้วใส • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
29
•
นางสาวสุภาวดี สุวรรณชัยรบ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
30
•
นายจีราวัฒน์ ธิติเมธีศักดิ์ • ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์
31
•
นายจำลอง นาคฤทธิ์ • ลูกจ้างประจำ คนงาน
32
•
นายวิน ดิศร • ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์
33
นายประทีป สืบสาย • ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
34
นายไชยันต์ ขวัญเพ็ชร • ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
35
•
นายบุญเนาว์ สุวรรณคำ • ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงาน
36
•
นางสาวดวงกมล รุ่งเรือง • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
37
•
นายศุภชัย พานเพ็ชร • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
38
•
นางสุภาพร ศรีถัน • เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ
39
•
นางสาวนพมาศ อัตรา • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
40
•
นางสาวพิไลวรรณ สาธุ • เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
41
•
นางสาวสุภาพร ดางาม • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม
42
•
นางชุติมา บำรุงกิจ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
43
•
นางสาวรังสิยา ห้วงน้ำ • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
44
•
นายธีรยุทธ ศรีโสภา • เจ้าหน้าที่ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลประเมินผล
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
45
•
นางพวงผกา เปมะกิติ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
46
•
ฉัตรฉราวรรณ ไพวงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
47
•
นางนิภา งามแสง • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
48
•
นายหาญประชา พรหมมา • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
49
•
นางสาวจุฬาลักษณ์ ผิวคล้ำ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
50
•
นางสาวศศิร์รัช ต้นแพง • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
51
•
นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
52
•
นายเชาวฤทธิ์ โมงนาฑี • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
•
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
53
•
นายจักรพันธ์ ภู่สิงห์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
54
•
นายดำรงค์ ซื่อสัตย์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
55
•
สุทธิพงษ์ ศรีถัน • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
56
•
นางสุภาวดี พิมพ์สุด • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ