• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 61 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
2
•
นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3
นายดำรงค์ ซื่อสัตย์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
4
นายจักรพันธ์ ภู่สิงห์ • รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
5
นายสมจิตร วรศักดิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
6
นายสมพงษ์ แซ่บ่าง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
7
นางสาวอนงค์ พูลสิน • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
8
•
นายวันชัย พันธุมงคล • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
9
•
นางนรีรัตน์ สมใจ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรม
10
•
นายเชาวฤทธิ์ โมงนาฑี • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
11
•
สุนทรา ทิพย์นางรอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
12
•
นายเสรี เสนชู • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
13
•
อุษณีย์ สำเร็จกิจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
14
•
นพนัย สีลาโส • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
15
•
นางสาวเกษรินทร์ จันดาวงษ์ • หัวหน้างาน งานบัญชี
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
16
•
นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร • หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
17
•
นายสมภพ มงคล • ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
18
•
นางสาวภรัณยา มิ่งสมร • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19
•
นายสมเกียรติ สุขปลั่ง • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
20
•
นางเบญจมาศ อ๊อกเวชะ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
21
•
นายอุดม ปักกาสาร • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
22
นางสุภาวดี พิมพ์สุด • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
23
•
นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานการเงิน
24
•
นายชัยยา วิลัยไสย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
25
•
นายหาญประชา พรหมมา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
26
•
นางสาวสาวิตรี ใจงาม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
27
•
นางสาวลลิดา ธรรมรส • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
28
•
นายสุพรรพงษ์ คู่เจริญถาวร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
29
•
สุพัฒตรา มณีศรี • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
30
•
นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
31
•
นางนิภา งามแสง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
32
•
นางบงกช วิจบ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
33
•
นายเปรมมณัฐ สารีสุข • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
34
•
นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
35
•
นายสุเทพ สุขโชติ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
36
•
นายเฉลิม สมภู่ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
37
•
นางสาวรพีพรรณ เป้งกระโทก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
38
•
นายสมบัติ ผลสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
39
•
นายจำลอง นาคฤทธิ์ • ลูกจ้างประจำ คนงาน
40
•
นายวิน ดิศร • ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์
41
•
นายจีราวัฒน์ ธิติเมธีศักดิ์ • ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์
42
•
นางสาวพิไลวรรณ สาธุ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
43
•
ปัทมา แสนโพธิ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ
44
•
นางสาวสุภาพร ดางาม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
45
นายประทีป สืบสาย • ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
46
•
นายบุญเนาว์ สุวรรณคำ • ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงาน
47
นายไชยันต์ ขวัญเพ็ชร • ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
48
•
นายธีรยุทธ ศรีโสภา • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลประเมินผล
49
•
นางชุติมา บำรุงกิจ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
50
•
นางสาวนพมาศ อัตรา • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
51
นายพุทธิชัย นามวงษ์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
52
•
นางสาวลักษิกา ศรีโพล • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
53
•
ฉัตรฉราวรรณ ไพวงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
54
•
นางสาวรังสิยา ห้วงน้ำ • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
55
•
นางสุภาพร ศรีถัน • เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ
56
•
นางสาวจุฬาลักษณ์ ผิวคล้ำ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
57
•
สุพิดาวรรณ นาคำ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
58
•
นายภาคภูมิ นาคทิพย์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
59
•
นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
60
•
สุทธิพงษ์ ศรีถัน • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
61
•
นางวลัยพร พารา • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ