• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 68 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายสมเกียรติ ต้องทรัพย์อนันต์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
2
•
นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3
นายดำรงค์ ซื่อสัตย์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
4
นายจักรพันธ์ ภู่สิงห์ • รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
5
นายสมจิตร วรศักดิ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
6
นายสมพงษ์ แซ่บ่าง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
7
•
นายเฉลิม สมภู่ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
8
•
นายเสรี เสนชู • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
9
นางสาวอนงค์ พูลสิน • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
10
•
นายวันชัย พันธุมงคล • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
11
•
นางนรีรัตน์ สมใจ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรม
12
นางสุภาวดี พิมพ์สุด • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
13
•
นายสมเกียรติ สุขปลั่ง • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
14
•
นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร • หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
15
•
นายหาญประชา พรหมมา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
16
•
อุษณีย์ สำเร็จกิจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
17
•
นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
18
•
นางสาวเสาวลักษณ์ จูวรรณะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
19
•
นายสมภพ มงคล • ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
20
•
นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานการเงิน
21
•
นางเบญจมาศ อ๊อกเวชะ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
22
•
นายอุดม ปักกาสาร • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
23
•
นางสาวภรัณยา มิ่งสมร • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24
•
นายสมบัติ ผลสวัสดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
25
•
นางสาวลลิดา ธรรมรส • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
26
•
นายชัยยา วิลัยไสย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27
•
นางสาวสุภาวดี สุวรรณชัยรบ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
28
•
นางสาวสาวิตรี ใจงาม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
29
•
นายสุพรรพงษ์ คู่เจริญถาวร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
30
•
สุพัฒตรา มณีศรี • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
31
•
นพนัย สีลาโส • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
32
•
นางนิภา งามแสง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
33
•
นางสาวรัชดาภรณ์ จอน้อย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
34
•
นายเปรมมณัฐ สารีสุข • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
35
•
นางบงกช วิจบ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
36
•
นางสาวรพีพรรณ เป้งกระโทก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
37
•
นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
38
•
นายสุเทพ สุขโชติ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
39
•
นายจำลอง นาคฤทธิ์ • ลูกจ้างประจำ คนงาน
40
•
นายวิน ดิศร • ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์
41
•
นายจีราวัฒน์ ธิติเมธีศักดิ์ • ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์
42
•
นางสาวพิไลวรรณ สาธุ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด
43
นายไชยันต์ ขวัญเพ็ชร • ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
44
•
ปัทมา แสนโพธิ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ
45
•
นางสาวสุภาพร ดางาม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
46
นายประทีป สืบสาย • ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
47
•
นายบุญเนาว์ สุวรรณคำ • ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงาน
48
•
นางสาวจุฬาลักษณ์ ผิวคล้ำ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
49
•
นางพวงผกา เปมะกิติ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
50
•
นางวลัยพร พารา • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
51
•
นายภาคภูมิ นาคทิพย์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
52
•
นางสาวดวงกมล รุ่งเรือง • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
53
•
นายธีรยุทธ ศรีโสภา • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลประเมินผล
54
•
นางชุติมา บำรุงกิจ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
55
•
นางสาวนพมาศ อัตรา • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
56
•
สุพิดาวรรณ นาคำ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
57
•
ฉัตรฉราวรรณ ไพวงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
58
นายพุทธิชัย นามวงษ์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
59
•
จิราพร จันทร์ศิริ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
60
•
นายศุภชัย พานเพ็ชร • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
61
•
นางลักษิกา ศรีโพล • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
62
•
นางสุภาพร ศรีถัน • เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ
63
•
นางสาวรังสิยา ห้วงน้ำ • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
64
•
นางสาวเกษรินทร์ จันดาวงษ์ • หัวหน้างาน งานบัญชี
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
65
•
นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
66
•
นายเชาวฤทธิ์ โมงนาฑี • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
67
•
สุทธิพงษ์ ศรีถัน • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
68
•
สุนทรา ทิพย์นางรอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ